ch  صدای  (ش + چ) می دهد مانند: ich  یا  nicht  .  اما هر وقت  ch  بعد از یکی از سه حرف با صدای  (a)  یا  (o)  یا  (u)  و یا ترکیب  (au)  قرار گیرد ، صدای  گفته شده تبدیل به  (خ) می شود:
Dach     (داخ)            بام
Tochter        (تُختِر)        دختر
Buch         (بوخ)          کتاب

اما اگر  در این اسامی که گفته شد  و یا  سایر موارد متشابه  روی  حروف گفته شده   و  به علاوه ترکیب au   دو نقطه  
(´´)  اولائوت قرار گیرد،  ch  مجددا صدای اصلی خود را  که (ش+چ) باشد حفظ می کند:
Dächer    (دِشِر)  بامها
Töchter (تُوشتر)    دختران
Bücher  (بوشر)  کتاب ها
(Sch)  صدای  (ش) میدهد، مانند:
Schule   (شوله)      مدرسه
(tsch)   صدای چ می دهد، مانند:
Deutschland    دویچلاند  آلمان


  
هر  گاه  st  در آغاز  یک واژه  یا اول یک بخش  از یک واژه قرار گیرد، صدای  (ش ت)  می دهد مانند:
Stadt    شتات   شهر

هر گاه  sp  هم  موقعیت   مورد قبل را داشته باشد، صدای (ش  پ) می دهد ، مانند:
Sport   شپُرت    ورزش

هر گاه حرف  h   بعد از یک حرف با صدا و قبل از یک حرف بی صدا قرار گیرد ، خودش تلفظ نمی شود بلکه باعث می شود  که صدای حرف با صدای ما قبل آن کمی کشیده شود،  مانند:
Lehrer لــِرِر    معلم   یا   Ohne  اُنه  یعنی بدونِ

 ترکیب سه حرف  chs   صدای حرف  ایکس x   را میدهد مانند:
sechs  زِکس  یعنی شش

هر گاه دو حرفig   در آخر یک واژه قرار گیرد  ، صدای  ich  می دهد  مانند:
wenig   وِنیش   یعنی کم و اندک

 هر گاه حرف r /R   در اول یگ واژه قرار گیرد  صدای (غ)  غلتان می دهد، مانند:
rot    غوُت   قرمز
braun   بغاون  قهوه ای

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 شهریور 1388    | توسط: فرشید    |    | Kommentar()