اگر ضمائر سوالی مربوط به اشخاص باشند، دو دسته هستند:

1- ضمیر سوالی فاعل یعنی (کی؟) یا (چه کسی؟)                                     ? Wer

2-ضمیر سوالی مفعولی  یعنی ( چه کسی را؟)                                          ?  Wen

مثال:

کی آنجاست؟

Wer ist da?

وِر ایست دا؟

Der Mann (die Frau,das kind) ist

_________________________________

  ?wen sehen sie da

چه کسی را شما آنجا می بینید؟

Ich sehe den Mann (die frau,das kind)

من آن مرد را( آن زن را، آن بچه را) می بینم

حالا اگر سوال متوجه غیر شخصی باشد  یعنی اشیا و مفاهیم باشد خواه در حالت فاعلی و خواه در حالت مفعولی از ضمیر was  یعنی چه چیز استفاده می کنیم.

مثال:

was ist das?

این چیست؟

Das ist ein Buch

این یک کتاب است

دوستای عزیز با نظر دادن انگیزه ی ما را برای ادامه بیشتر کنید. اگر سوالی هم بود در قسمت نظرات مطرح کنید تا الساعه پاسخ بدم.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 شهریور 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()