دوستان سلام ، امروز اعداد زبان آلمانی رو  تو جدول زیر براتون حاضر کردم:

 صفر  نول  0-null
 یک آینس eins-1
 دو  تسوای  zwei-2
 سه  دقای drei-3 
 چهار  فیِر  vier-4
 پنج فونف fünf -5
 شش  زِکس 6- sechs
 هفت  زیبِن 7 -sieben
 هشت  آخت  acht-8
 نه  نُین  neun-9
 ده  تسین  zehn-10
 یازده  اِلف  elf-11
 دوازده  تسوُلف zwolf-12
 سیزده  درایتسِن  dreizehn-13
 چهارده  فیِرتسین vierzehn-14 
 پانزده  فونف تسِن 15 -fünfzehn
 شانزده  زِشتسِن  sechtzehn-16
 هفده  زیب تسِن  siebzehn-17
 هجده  آخت تسن  achtzehn -18
 نوزده  نُینتسِن  neunzehn-19
 بیست  تسوان تیسگ  zwanzig-20
 بیست و یک  اَین اوند تسوان سیگ 21- ein und zwanzig
 بیست و دو   -22 zwei und zwanzig
 بیست و هشت  آخت اوند تسوان تسیگ  acht und zwanzig-28
 سی  دقای سیگ  dreissig-30

 برای اعداد دیگر هم همین الگو به کار می رود یعنی برای اعداد از بیست بالا تر اول عدد یکان بعدا عدد دهگان را به کار می بریم.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 شهریور 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()