حالت مفعول  با واسطه حالتی است که اسم در جمله به صورت معفول با واسطه (غیر صریح) در می آید در اسامی مذکر و خنثی حر ف تعریف Der  و  Das   تبدیل به  "Dem"  می شود و در مورد اسامی مونث حرف تعریف Die  آنها تغییر کرده و به  Der  تبدیل می شود و در حالت جمع  علاوه بر آنکه حرف  تعریف  هر سه  جنس از die به den تبدیل می شود آخر اسم نیز در خاتمه n   یا   en  می پذیرند  و در جواب  ضمیر پرسشی  ((به چه کسی  ؟  wem )) می آید؟ 

Den Fraun به خانمها

 ( فرآوِن)

خانمها die Frauen
 den Fruendinnen  (فراُیندینِن)  die Freundinnen

                                                 ________________________________

مفعول با واسطه + فعل+ حالت فاعلیت

______________________________

؟Wer Antwortet wem

چه کسی به چه کسی جواب می دهد؟

____________________________

Ich antworte Herrn/Frau Weiss.

من به آقای/ خانم  وایس جواب می دهم.

_________________________

.Du antwortest dem Lehrer/dem King/der Lehrerin

تو به معلم /به بچه/ به خانم معلم جواب می دهی.

____________________________

Wir antworten unserem Lehrer/unserem Kind/ Unserer Lehrerin.

ما به معلممان / به بچه مان / به خانم معلممان جواب می دهیم.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 مرداد 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()